Jean Monnet Burs Programı Hakkında

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü ve saygın projelerinden biri olarak yürütülmektedir.

Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.

Bahse konu burslarla, Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişlemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Programın başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda sözü edilen tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun onayı ile yürütmektedir.

Başvuru Şartları ve Belgeleri

Lütfen ilgili akademik yılın duyuru metni için tıklayınız.

Başvuru Süreci

 • Jean Monnet Burs Programı duyurusu yılda bir kere yapılır.
 • Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilir.

Değerlendirme Süreci 

 • Geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet edilir.
 • Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve sektörlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

Burs Miktarı 

 • Okul ücreti
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.)
 • Sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar)

* Jean Monnet Burs Programı kapsamında her yıl yaklaşık 20 sayfa uzunluğunda bir “Duyuru Metni” (Announcement) yayımlanmakta ve programın kapsamı, başvuru şartları, istenilen belgeler, çalışma yapılabilecek alanlar vb. tüm bilgiler bu metinde yer almaktadır.

 • Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları
 • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
 • Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli
 • Türkiye’deki özel sektör ve STK çalışanları
 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolasımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Dijital Dönüşüm ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletme ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Gümrük Birliği
 • Dış İlişkiler
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 • Mali Kontrol